Monnas Webtuiste


Go to content

Main menu:


Studiemetodes / Study Methods

Akademie

Hou jy dalk nie so baie van leer / studeer nie?
Tog wil jy graag goeie punte behaal?
As jou antwoord "ja" op die bogenoemde vrae is, lees asseblief die volgende paar bladsye aandagtig deur.

IS JY GEWILLIG?
Jy is die grootste gedeelte van die dag besig met skoolwerk. Om die grootste gedeelte van die jaar minstens ses uur per dag op die skoolbanke te sit, kan voorwaar uitputtend wees! Wanneer jy nog vir die res van die dag jou huiswerk moet doen, buitemuurse aktiwiteite moet bywoon en aandag aan ander mense moet gee, is dit dalk tyd dat jy jou studies soos 'n bestuurder van 'n baie suksesvolle besigheid begin bestuur.

Bestuurders van suksesvolle ondernemings het veral twee eienskappe wat die onderneming se sukses bepaal:
Die bestuurder se bereidwilligheid om nuwe metodes en tegnieke te gebruik.
Die bestuurder se bereidwilligheid om te verander.

As jy suksesvol wil wees in jou studies en lewe, het jy dieselfde vaardighede nodig:
Eerstens moet jy bereid wees om jou verkeerde studiemetodes en gewoontes te verander.
Tweedens moet jy bereid wees om jou studies en skoolwerk deel van jou alledaagse roetine te maak en seker te maak dat jy gereeld by jou studies uitkom.

WAAROM MOET EK SKOOLGAAN EN STUDEER?
Kennis is mag!
Suksesvolle mense het gewoonlik 'n baie sterk fondament van kennis waarop hulle lewens gebou word en waarvolgens hulle keuses en besluite neem. Sal jy 'n goeie keuse kan maak oor 'n sportsoort waaraan jy wil deelneem as jy niks van die sport weet nie? Skoolvakke bevat iets van alles wat jy in die beroepswęreld sal teëkom. Dit vorm dus die basis waarop jy eendag jou beroepskeuse sal maak. Hoe meer jy van jou skoolvakke weet, hoe beter keuse sal jy oor jou beroepsrigting maak.
Skoolvakke is die boustene van verdere studies
Skoolvakke is die boustene van baie studierigtings wat jy dalk later sal wil volg. Dit is dus gevaarlik om nou al sekere vakke af te skryf omdat jy dit "tog nie nodig sal hę nie".
Skool en studies skep die gewoonte om te werk
Wanneer jy na die indeling van jou dag kyk, sal jy merk dat die tyd wat jy aan skoolgaan en aan jou studies afstaan, ongeveer agt ure van jou dag in beslag neem. Die gemiddelde werker werk ongeveer agt ure per dag en 45 ure per week. Jou brein en jou liggaam raak dus nou al daaraan gewoond om minstens agt ure per dag produktief en konstruktief te dink!

KONSENTRASIE
Een van die grootste redes waarom leerders sukkel om te studeer, is die gebrek aan konsentrasie!
Wanneer jy wil studeer, is dit uiters belangrik dat jou gedagtes nie dwaal nie. Daar is verskeie redes waarom jou gedagtes dwaal wanneer jy eintlik moet studeer:
Dinge wat jou aandag aflei en jou gedagtegang onderbreek: stemme, bewegings, 'n telefoon wat lui, harde musiek, ens.
Gebrek aan opleiding en oefening: konsentrasie is 'n vaardigheid wat aangeleer en geoefen moet word
Gebrek aan motivering en belangstelling: jy hou nie van die vak nie, vaar nie goed daarin nie en wil dit nie leer nie; sonder belangstelling sal jy nooit kan konsentreer nie
Oorlading van jou brein: jy probeer te veel inligting in te min tyd leer

As jy werklik goed wil konsentreer moet jy die volgende doen:
Verdeel jou werk in kleiner dele en moenie alles op een slag probeer leer nie.
Studeer vir 20 - 30 minute en rus dan vir 10 minute, herhaal weer.
Toets jouself kort-kort oor die werk wat jy reeds geleer het om seker te maak dat jy dit kan onthou.

Op hierdie manier gee jy jou brein die geleentheid om 'n ruk te konsentreer en inligting in te neem en om daarna te ontspan terwyl die inligting vasgelę word.

Die belangrikste aspekte van konsentrasie is:
Selfdissipline: bly by 'n vasgestelde studierooster wat jy elke middag volg.
Motivering: wat presies wil jy bereik? Laat dit jou motiveer!
Belangstelling: probeer belangstel in die vak wat jy moet leer.
Beheer: probeer jou aandag doelbewus op jou studies fokus.

Konsentrasie kan verbeter word deur die volgende:
Skep vir jou 'n "studeer vriendelike" studie-omgewing waarin jy kan leer.
Sorg dat daar genoeg lug en lig is waar jy moet studeer.
Skakel geraas en veral musiek uit wanneer jy moet studeer.
Beplan en verdeel die werk wat gedoen moet word.
Stel vir jouself doelwitte wat bereik moet word.
Studeer in tye wanneer jou energievlakke op hul hoogste is.

SKOOL … O … LIEWE SKOOL!
Dit is belangrik dat jy elke dag skool toe gaan. Ja, dit is soms nie lekker nie, maar jou vriende maak dit soms die moeite werd, dan nie?

Gereelde skoolbesoek is belangrik vir goeie akademiese prestasie. Dit word ook vereis dat jy vir jouself sę dat jy jou beste gaan gee in die klas en aandagtig gaan luister en deelneem aan die klasbesprekings. Vertel jou vriende van jou voorneme, dit sal voorkom dat hulle jou steeds pla in die klas.

Maak kort aantekeninge van dit wat die opvoeder/es in die klas bespreek. Skryf die dinge neer wat jy nie verstaan nie en vra dan die opvoeder/es om dit aan jou te verduidelik.

Vra die opvoeder/es watter werk is belangrik vir die toets of die eksamen. As hy / sy dan wenke gee, skryf dit gou neer voor jy dit vergeet!

Skryf jou huiswerk, toetse en opdragte in jou huiswerkboek neer. Dit sal verseker dat jy jou opdrag op die regte datum ingee en jou werk betyds kan begin leer vir die toets. Sodoende kan jy ook elke dag goed voorbereid wees vir elke vak.

Lees weer die middag die werk wat julle gedoen het, deur. Jou brein wil graag die inligting wat jy in die klas gehoor het, ordelik stoor, dan sal jy dit ook later, wanneer jy moet leer, makliker kan onthou!

Wees selfstandig en probeer eerder self 'n antwoord op 'n probleem uitwerk as om dit by 'n maat te kry. Hy / sy gaan nie altyd daar wees vir jou nie en gaan beslis nie die helfte van sy salaris eendag vir jou gee nie. Leer dus nou al om self te werk!

BY DIE HUIS
Die plek waar jy studeer is van die grootste belang. Rig vir jou 'n aangename studieplek in, sonder enige iets wat jou konsentrasie kan verbreek en jou aandag kan aftrek. Maak nou 'n gewoonte daarvan om al jou skoolwerk by hierdie studieplek te doen.

Stel aan die begin van elke kwartaal 'n studierooster op waarvolgens jy elke middag en aand van die week studeer. Deel die tyd in soos reeds genoem en sorg dat jy ten minste twee ure elke middag by jou skoolwerk uitkom. Deel meer tyd in vir die vakke waarmee jy probleme het. As jy nie huiswerk het nie kan jy hierdie tyd gebruik om opsommings te maak of om solank te begin leer vir volgende week se toets. Probeer ook om nie weeksaande uit te gaan nie. Saterdagaand is nie so ver nie! Versoek jou maats vriendelik dat hulle nie by jou moet kom kuier in jou studietyd nie.

STUDIEMETODES
'n Suksesvolle leerder maak gebruik van 'n studierooster en die regte studiemetodes ten einde vinniger te leer, meer georganiseerd te lewe en ook beter punte te behaal.
Die sukses van jou studiemetodes hang van die volgende af:
houding
konsentrasie
herhaling
Houding

Onthou dat jy 'n keuse het of jy wil studeer of nie.
Wil jy graag goeie punte behaal?
Wil jy meer onthou?
Wil jy suksesvol wees?
Is jy bereid om te leer?

DOEN DIT DAN MET JOU HELE HART!
Konsentrasie
Reeds bespreek.
Herhaling
Wanneer jy studeer, kan jy verskillende studiemetodes gebruik om jou studeerwerk te herhaal. Om seker te maak jy het die werk goed onder die knie, moet dit ten minste 5 - 6 keer herhaal word voordat jy gaan toets of eksamen skryf.

Voorbeelde van studiemetodes:
opsommings
SQ3R
kolomsisteem
breinkaarte
stories, ens.

Jy kan jou vakopvoeder/es raadpleeg oor geskikte studiemetodes vir sy / haar vak.

TOETSE EN EKSAMENS
Baie leerders se eksamenvrees is een van die grootste struikelblokke waarom punte nie na wense is nie. Eksamens en toetse verg die regte voorbereiding.

Baie kinders se punte word benadeel deur die feit dat hulle nie werklik weet hoe om vir 'n toets of eksamen voor te berei nie. Hoewel hierdie kinders ure voor hulle boeke deurbring, behaal hulle nie die punte wat hulle graag sou wou nie. 'n Bose kringloop ontstaan wanneer jy alreeds, voor jy begin leer het, so gespanne is dat jy nie kan leer nie, en ook later weens spanning nie in die toets of eksamen kan dink nie.

Hier volg 'n paar wenke om jou te help om alle toetse en eksamens voorbereid en met selfvertroue aan te pak:
Maak seker dat jy weet waaroor die toets of eksamen handel
Vra voor die tyd die opvoeder/es wat die inhoud van die toets of eksamen behels. As jy weet wat gevra gaan word, sal jy weet wat om te leer en wat om nie te leer nie! Maak seker dat jy al jou aantekeninge en boeke het en dat werk ingehaal is wat moontlik weens afwesigheid agterstallig geraak het.

Beplan vir tyd om te studeer
Leer altyd met 'n horlosie byderhand, sodat jy by jou studierooster kan bly.
Skeduleer jou werk op so 'n wyse dat jy elke dag vir jou toetse en eksamen leer en nie net die aand voor die tyd nie. Moenie uitstel nie, die werk raak net meer en meer.

Voorbereiding
Soek vorige vraestelle of toetse en werk dit deur. Kyk hoe die opvoeder / es die vrae gevra het en watter soort vrae gevra is.
Maak seker dat jou aantekeninge, opsommings, ens. lank voor die tyd reeds reg is. Organiseer jou werk en werkplek sodat jy jou volle aandag aan jou studies kan gee.
Verander jou prioriteite. Bestee baie tyd aan jou studies, jy kan weer in die vakansie gaan fliek en kuier saam met jou vriende.
Luister in die klas. Opvoeders gee dikwels kort voor die eksamen wenke. Luister mooi daarvoor.

Een dag voor die tyd
Een dag voor die tyd behoort jy al jou werk reeds te ken! Moenie die aand voor die tyd nog nuwe werk leer nie.
Toets jouself en hersien werk waaroor jy nie seker is nie.
Gaan slaap vroeg en slaap genoeg!

Die dag wanneer jy toets of eksamen skryf
Wees fisies en emosioneel gereed om jou toets of eksamen af te lę.
Moenie stimulante neem nie.
Maak seker dat jy die regte skryfbehoeftes saamneem.
Neem 'n horlosie sodat jy die tyd kan dophou.
Daag vroegtydig by die toetslokaal of eksamenlokaal op.
Leer die vorige dag al klaar.
Moenie dat ander kinders jou deurmekaar maak nie.

Skryf jou toets of eksamen
Haal diep asem en ontspan.
Sit al jou skryfbehoeftes voor jou op die tafel neer.
Fokus op die werk wat jy gaan skryf.
Luister na al die instruksies wat gegee word.
Lees die hele vraestel vinnig deur voordat jy begin skryf.
Beplan jou tyd!
Lees die vrae deeglik deur voordat jy antwoord.
Beantwoord al die vrae, selfs al is jy nie seker of dit reg is nie.
Skryf netjies en leesbaar.
Hersien jou vraestel na die tyd. Kyk of jy reg genommer het, of jou naam op is, ens.

Don't you like to study?
But you want to achieve good marks?

If your answer is "yes" to the above mentioned questions, read the following few pages carefully.

ARE YOU WILLING?
You spend most of your day attending to school work. To spend at least six hours per day in school, can be very exhausting! When you have to do homework, attend to extramural activites and have to pay attention to other people, it is advisable to manage your studies like a managing director of a very successful company.

Managers of successful companies have two characteristics that determine the success of the company:
The managers' willingness to use new metohods and techniques.
The managers' willingness to change.

If you want to be successful in your studies, you need the same skills:
Firstly you must be willing to change your incorrect study methods and habits.
Secondly you must be willing to make your studies and school work part of your daily routine and make sure that you get to your studies regularly.

WHY MUST I GO TO SCHOOL AND STUDY?
Knowledge is power!
Successful people have a very strong foundation of knowledge on which they can build their lives and according to which they can make choices and decisions. Will you be able to make the right choice about the sport you would want to participate in if you don't know anything about the sport? School subjects contain something of everything that you will find in the career world. It forms the foundation on which you will base your career choice one day. The more you know about your school subjects, the better choices you will make about your career.

School subjects are the building blocks of further studies
School subjects are the building blocks of many directions you will want to follow one day. It is therefore dangerous to neglect certain subjects because you "aren't going to need them".

School and studies create the habit to work
When you look at the division of your day, you will see that the time you go to school and the time that you spend on your studies, are about eight hours per day. The average worker works about eight hours per day and 45 hours per week. Your brain and your body are getting used to thinking productively and constructively for at least eight hours per day.

CONCENTRATION
One of the main reasons why learners are suffering to study, is the lack of concentration!
When you want to study, it is very important that your thoughts do not wander. There are a few reasons why your thoughts wander when you are actually supposed to study:
Things that divert your attention and interrupt your line of thought: voices, movements, a ringing telephone, loud music, etc.
Lack of training and exercise: concentration is a skill which is acquired and practised
Lack of motivation and interest: you don't like the subject, don't do well in the subject and don't want to study it; without interest you will never concentrate
Overloading of your brain: you try to study too much information in too little time

If you really want to concentrate intently you must do the following:
Divide your work in smaller parts and don't try and study everything at once.
Study for 20 - 30 minutes and rest for 10 minutes, repeat.
Test yourself regularly on the work that you have studied to make sure that you can remember it.

In this way your brain will have the ability to concentrate for a while and to consume the information and to relax while the information is taken in.

The most important aspects of concentration are:
Self-discipline:- keep to a set study time table which you follow every day.
Motivation: - what do you want to achieve? Let that be your motivation!
Interests: - try and be interested in the subject that you are studying.
Control: - try and focus your attention on your studies.

Concentration can be improved by the following:
Creating a "study friendly" environment in which you can study.
Making sure that there is enough light and air where you must study.
Switch off noise and especially music when you are studying.
Plan and divide the work that should be done.
Set goals for yourself that you must achieve.
Study when your energy levels are at their highest.

SCHOOL … OH … SCHOOL!
It is important that you attend school every day. Yes, sometimes it is not enjoyable, but your friends make it worth while, or not?

Regular school attendance is important for good academic achievements. You must also tell yourself that you are going to give your best in the class and that you are going to listen attentively and take part in class discussions. Tell your friends about your intentions, it will prevent them from disturbing you in class.

Make short notes of what the teacher is discussing in the class. Write down the things that you don't understand and ask the teacher to explain it to you.

Ask the teacher which work is important for the test or exam. If he / she gives tips, write it down before you forget it!

Write down your homework, tests and assignments in your homework book. This will ensure that you will complete your assignment in time and that you will start studying for a test in time. In this way you will be prepared for each subject every day.

Revise the work you did in the afternoon. Your brain wants to store the information you heard in the class in an orderly manner, and then you will remember the work that you must study, better!

Be independent and try to get the answer to a problem yourself, rather than getting it from a friend. He / she won't be there every time and definitely won't give you half of his / her salary. Learn to work on your own.

AT HOME
The place where you study is very important. Create a pleasant study area, without anything that will break your concentration and divert your attention. Make a habit of it to do your homework at this study area.

Set a study time table in the beginning of each term according to which you study every afternoon and night. Divide the time as mentioned and take care that you do school work for at least two hours every afternoon. Allow more time for subjects that you are struggling with. If you don't have homework you can use this time to make summaries or to start studying for next week's test. Try not to go out during the week. Saturdays aren't that far! Ask your friends that they don't visit you during study time.

STUDY METHODS
A successful learner makes use of a study time-table and the correct study methods in order to study faster, to live more organised and to achieve better marks.

The success of your study methods depend on the following:
attitude
concentration
repetition

Attitude
Remember that you have a choice to study or not.
Do you want to achieve good marks?
Do you want to remember more?
Do you want to be successful?
Are you willing to study?
DO IT WHOLE-HEARTEDLY!

Concentration
Already discussed

Repetition
When you study, you can use different study methods to repeat your work. To make sure you know your work well, you must repeat it at least 5 - 6 times before you write a test or exam.

Examples of study methods:
summaries
SQ3R
column system
brain charts
stories, etc.

You can ask your subject teacher about efficient study methods for his / her subject.

TESTS AND EXAMS
Many learners' fear of examinations is one of the biggest obstacles why marks aren't that good. Exams and tests must have the correct preparation.

The marks of many learners are impaired because they don't really know how to study for a test or exam. Although they spend long hours in front of the books, they don't get the marks

they really want. An evil cycle exists when you have tension before you start studying, so then you can't study and later, because of tension in the test or exam, you can't think.

Here are a few hints to help you write tests and exams prepared and with confidence:
Make sure that you know what your test or exam is about
Ask the teacher beforehand what the content of the test or exam is. If you know what will be asked, then you will know what to study and what not! Make sure that you have all your notes and books and that the work that was lost due to absence, is caught up.

Plan for time to study
Always study with a watch nearby so that you can keep to your study time- table.
Schedule your work in such a way that you can study every day for tests or exams and not only the evening before. Don't delay, the work only becomes more and more.

Preparation
Find old exam papers and work through them. Look at how the teacher had asked the questions and what types of questions were asked.
Make sure that your notes, summaries, etc. are ready beforehand. Organise your work and work place so that you can give your full attention to your studies.
Change your priorities. Spend more time studying, you can go to the movies and visit your friends during the holiday.
Pay attention in the class. Teachers usually give tips before the exam Listen carefully for the tips.

One day before
One day before your test or exam you should know your work! Don't try to study new work the evening before the test or exam.
Test yourself and revise work that you are not certain about.
Go to sleep early and get enough sleep!

The day when you write an exam or test
Be physically and emotionally prepared to write your exam or test.
Don't take stimulants!
Make sure that you have the correct stationery with you.
Take a watch so that you can check the time.
Be at the test or examination room in time.
Finish your studies the previous day.
Don't let other children confuse you.

Write your test or exam
Take a deep breath and relax.
Put your stationary on your desk.
Focus on the work that you are going to write about.
Listen to all the instructions that are given.
Read through the whole paper before you start writing.
Plan your time!
Read the questions carefully before you answer.
Answer all the questions, even if you are not sure whether it is right or not.
Write neat and legibly.
Revise your paper afterwards. Make sure you have
numbered correctly, if your name is on the paper, etc.

Tuisblad | Algemeen | Monumentare | Akademie | Sport | Kultuur | Nuus | Sosiaal | Site Map


Back to content | Back to main menu