monnas omgee fonds png.png

Geagte Monnas-Ouer, Monnas-Ondersteuner en Alumni-lid,

SPESIALE BYDRAE VIR ONDERSTEUNINGSFONDS:  “GEE SAAM - GROEI SAAM”.
Onder die huidige ekonomiese omstandighede trek almal swaar, skole ingesluit. Heelwat van ons Monnas-ouers ervaar ook huidiglik ernstige finansiële uitdagings en die skool se subsidie-aansoeke neem kommerwekkend toe. Daarom doen ons ‘n beroep op u wat moontlik u weg oopsien om ‘n behoeftige leerder(s) te borg of ‘n donasie te maak.  Dit kan in die vorm van ‘n debietorder, elektroniese oorbetaling of kontantinbetaling geskied.  Hierdie fondse sal uitsluitlik aangewend word vir akademiese doeleindes.

U is welkom om met die bemarkingskantoor te skakel sou daar enige navrae wees:
Constance of Belinda: bemarking@monnas.co.za. 
Ons doel bly steeds om aan ons leerders en personeel die beste geleenthede te bied.

Dankie vir u bydrae.
Monnasgroete

Dear Monnas Parent, Alumni Member, Old Boy

SPECIAL CONTRIBUTION FOR SUPPORT FUND:  GIVE TOGETHER - GROW TOGETHER
In the current economic circumstances many are experiencing challenges, including schools. Quite a number of our Monnas Parents are also experiencing serious financial challenges and the school’s subsidy applications are increasing alarmingly. For this reason we want to appeal to those who are able and willing to sponsor a needy learner(s) or by donating per debit order, EFT payment or cash. These funds will solely be used for academic purposes.

You are welcome to contact the Marketing Office for more information:
Constance or Belinda: bemarking@monnas.co.za
Our aim remains to create the best opportunities for our learners and staff.

Thank you for your contribution.
Monnas Regards

MONNAS OMGEE-FONDS
gee saam - groei saam
give together - grow together
arrow&v

Ek/ons verstaan dat die onttrekking wat hiermee gemagtig word, deur ‘n rekenaar verwerk sal word deur middel van ‘n stelsel bekend as die ACB-magneetbankdiens en ek/ons verstaan ook dat die besonderhede van elke onttrekking op my/ons bank of op ‘n bygaande strokie gedruk sal wees. Ek/ons stem toe om enige bankkoste met betrekking tot hierdie debietorderopdrag te betaal. Hierdie magtiging kan deur my/ons gekanselleer word deur u skriftelik dertig dae kennis te gee wat per vooruitbetaalde geregistreerde pos versend word, maar ek/ons nie op ‘n terugbetaling van bedrae geregtig is wat u onttrek het, terwyl die magtiging van krag was, indien sodanige bedrae regtens aan u verskuldig was ni

I/we understand the authority of the said drawing of monies will be processed by computer by means of ACB-magtape bank service and I/we also understand that the detail of every transaction will reflect on my/our bank statement or on an attached slip. I/we will pay any bank charges that will occur with the debit order instruction. This authorisation can be cancelled by me/us by giving thirty days written notice, which will be sent with prepaid registered post and that I/we are not entitled to any back payment of any amount that you might have withdrawn while the authorisation was enforced, if said monies were owed to you lawfully.

Thank you for helping us make a difference!